Monthly Archives: มิถุนายน 2022

ประวัติองค์กร

ความเป็นมา สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ ตั้งอยู่ที่ 131/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอคนแรกชื่อ นายสวัสดิ์ วัฒนชัย และผู้ดำรงตำแหน่เกษตรอำเภอคนปัจจุบันคือ นางปาณิสรา ขำเหม

ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง อำเภอไชยปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 570 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจังหวัดเชียงใหม่ 128 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จดเขตอำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก จดอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตก จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสาธารณรัฐสังคม นิยมแห่งสหภาพพม่า อำเภอไชยปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล จำนวน 44 หมู่บ้าน