นางปาณิสรา ขำเหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอไชยปราการ
นายวิฑูรย์ หอมนารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนีรนุช ตาละกา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
นายอิทธิพัทธ์ ปันชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพัศวีร์ ฉิมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางภคพร นันทิพัฒนกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอินคำ ทองเพียร
นักการภารโรง