สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โทร.โทรสาร 053 – 457009

E-mail doae0321@doae.go.th